Sessió 20 de la C4 (14.04.2015)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 19)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova noves versions d’especificacions en les quals s’han hagut de fer petites modificacions, ja sigui per a adaptar-les a la distribució que se’n fa dels productes o bé per a millorar versions anteriors:

 • Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2 (especificacions de producte i format SHP i DGN);
 • SIGPAC 1:5.000 v1.1 imp. 1  (especificacions de format SHP);
 • Forests públiques 2D a escala 1:10.000 v1.1 imp. 1  (especificacions de format SHP);
 • Superfícies afectades per incendis forestals v1.1 imp. 1  (especificacions de format SHP);
 • Cases forestals 2D a escala 1:5.000 v1.1 imp. 1  (especificacions de format SHP);

La Comissió aprova una nova especificació tècnica de producte:

 • Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000 v1.0;

3.    Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament

L'estat del desplegament és el següent:Fase II (caracterització dels CIGs):

 • 71 CIGs amb especificacions (63%)
 • 61 CIGs amb Metadades (54%)
 • 61 CIGs catalogats a la IDEC (54%)
 • 82 CIGs amb algun tipus de geoservei (73%)

Fase III (normalització dels CIGs):

 • 23 CIGs amb especificacions (63%), amb 34 especificacions aprovades (un mateix CIG pot tenir vàries especificacions)

Fase IV (publicació dels CIGs):

 • 17 CIGs inscrits a l’RCC (15%)
 • 22 CIGs oficials catalogats a la IDEC (19%)

Es presenten les principals novetats que s’implementaran en la nova web de la C4, v2.1:

 • Inicialment, l’aspecte de la web serà el mateix, pendent dels canvis que s’hagin d’introduir producte del nou disseny corporatiu.
 • Es crearà una nova pestanya sota el nom de Conjunts del PCC. La informació d’aquesta àrea substituirà l’actual desplegament i catàleg (2 excels separats) i, a partir d’ara, es mostrarà en un sol accés i conjuntament. S’accedirà a una fitxa per a cada tema Inspire, dins de cada una d’elles hi constarà la relació de CIGs inclosos, quin és l’estat del seu desplegament, l’accés a les dades, especificacions i metadades, encara que no siguin oficials. D’aquesta manera, l’usuari tindrà tota la informació necessària per a cada un dels CIGs (aquesta informació s’anirà actualitzant i comprovant periòdicament).
 • Les pestanyes de la C4 i Comissions continuaran amb el mateix contingut, però agrupades en un segon nivell anomenat Activitats de les Comissions (s’afegirà la nova comissió, si és aprovada per la C4).
 • Es millorarà l’accés a la informació que conté la pestanya de Normes i Estàndards. Per a cada una de les especificacions aprovades s’accedirà a un resum de la mateixa i a una fitxa resum descarregable en PDF.
 • S’ha afegeix una nova pestanya de Recursos, en el qual es podrà accedir al glossari de termes i definicions de les especificacions tècniques (la C4 ja va aprovar l’elaboració d’aquest glossari). En aquesta àrea s’introduiran tots aquelles eines i recursos que puguin ser d’utilitat als usuaris.
 • Es crearan dues noves pestanyes d’accés directe, un a l’RCC i l’altre a la IDEC (fins ara estaven dins l’apartat Enllaços).
 • Finalment, les pestanyes d’Inspire i Enllaços tindran la mateixa disposició.

4.    Creació de la Comissió Tècnica de Geologia i Geofísica

La Comissió aprova la creació de la Comissió Tècnica núm. 4, de Geologia i Geofísica, formada per 24 membres dels àmbits de la recerca, universitaris i de diferents administracions, amb les següents funcions:

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs geològics, geofísics i geotècnics que es portin a terme a Catalunya.
 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de la Geologia i la Geofísica i disciplines que hi estan relacionades, com les ciències del sòl i l'edafologia, la sismologia, l'enginyeria geològica i la geotècnia.
 • Proposar les mesures necessàries per a evitar la duplicitat de tasques.
 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia geotemàtica que incorpori informació de tipus geològic, edafològic o, en general, geotemàtic.
 • Proposar les mesures que es considerin necessàries per tal que les normes, la nomenclatura i la simbologia aprovades per la C4 siguin adoptades pel màxim nombre possible d'organismes, amb l'objectiu d'impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica.

5.    INSPIRE: estat del desplegament

S’informa a la Comissió de l’estat del desplegament de la directiva Inspire a Catalunya a partir de la informació del 1r lliurament tramès a l’IGN/CODIIGE del Seguiment 2014:

 • S’ha informat de 72 conjunts de dades, dels quals 57 es corresponen a 40 CIGs del PCC; hi ha 54 CIGs del PCC que no són informats, atès que no tenen cap servei associat.
 • Metadades: 56 conjunts amb metadades i 16 sense; 55 declaren ser conformes al reglament malgrat alguns d’ells no passen el test de validació del portal INSPIRE per haver restringit els valor dels identificadors dels sistemes de referència.
 • Serveis de xarxa: 56 conjunts accessibles mitjançant un servei de localització (36 al catàleg IDEC, 8 al catàleg de la DIBA i 12 al catàleg de l’Ajuntament de Barcelona; 62 ho són des d’un servei de visualització i 7 des d’un servei de descàrrega.

6.    Informe anyal 2014 del CSIDEC

Les principals conclusions de l’Informe anyal del CSIDEC són:

 • Usuaris: reducció important del nombre d’accessos.
 • Productors: s’ha actualitzat el 60% del catàleg.
 • S’ha portat a terme una millora i manteniment de la plataforma de recursos.
 • Col·laboracions en diversos projectes i amb diferents organismes (Consorci Administració Oberta de Catalunya. Dir. Gral. Protecció Civil, Institut Català d’Energia, INCASOL, Projecte Marie, entre d’altres).
 • Difusió: participació en jornades i congressos, així com en tallers formatius.

7.    Informe anyal 2014 de l’RCC

Les principals conclusions de l’Informe anyal de l'RCC són:

 • El nombre d’inscripcions durant l’any 2014 ha estat de 35.224 (742 noves altes i la resta van estar actualitzacions).
 • El nombre d’inscripcions oficials en l’RCC a 31/12/2014 era de 27.234.
 • Mapa urbà de Catalunya: a 31/12/2014, d’un total de 947 municipis, n’hi havia 944 d’inscrits i els altres 3 en fase d’inscripció; la previsió és que durant aquest 2015 s’inscriurà la cartografia d’aquests 3 municipis, disposant així de cartografia urbana oficial de tots els municipis de Catalunya.

8.    Planificació dels treballs de la Comissió

La propera sessió de la Comissió està prevista per al mes de desembre d'enguany (sessió núm. 21).