Sessió 21 de la C4 (02.12.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 20)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions de producte i format de:

 • Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2
 • Quadrícules del Sistema d’Orientació Cartogràfica (SOC) v1.0

i les especificacions de producte de:

 • Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000 v1.0

La Comissió aprova la norma que es faci servir el Geocodificador de l’ICGC per a la normalització i geocodificació d’adreces de les bases de dades de l’Administració de la Generalitat a Catalunya i que a les bases de dades, les adreces s’informin segons determini el Grup de Treball de la Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya per a l’elaboració de les especificacions tècniques de la Base de Carrers de Catalunya (GT CT2:IG-ALC BC).

3. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament

L’estat del desplegament és el següent:

Fase II (caracterització dels CIGs):

 • 71 CIGs amb especificacions (63%)
 • 39 CIGs dels quals no es té informació de si disposen d’especificacions (34%)
 • 3  CIGs competència de l’Estat (3%)

Fase III (normalització dels CIGs):

 • 23 CIGs amb especificacions aprovades per la C4 (20%) amb 30 especificacions aprovades (un mateix CIG pot tenir vàries especificacions)

Fase IV (publicació dels CIGs):

 • 18 CIGs inscrits a l’RCC (16%)
 • 61 CIGs catalogats a la IDEC (54%)
 • 82 CIGs en distribució (73%)

Resumint, s’observa que s‘està reduint el temps entre l’aprovació de l’especificació i la inscripció a l’RCC.

S’exposa als assistents quina és la proposta de Pla de Treball per al Desplegament del PCC i la Directiva Inspire 2016-2020, el principal objectiu del qual serà que Inspire i el PCC tinguin el mateix timing d’actuació, cosa que actualment no passa. No s’ha d’oblidar que si no es compleix la normativa Inspire no es podrà reportar la nostra informació a Europa, per tant, s’han de connectar les dues programacions (PCC i Inspire). Les principals fites són les següents:

 • El desplegament del PCC i la implementació de la Directiva INSPIRE han d’estar executats al 100% al 2020. El calendari per a la implementació de la Directiva INSPIRE determina els objectius anuals del pla de treball.
 • Al 2016, totes les metadades dels conjunts d’informació del PCC ha d’estar catalogades a la IDEC i ser conformes amb INSPIRE.
 • Al 2016, tots els geoserveis del conjunts d’informació del PCC han d’estar catalogats a la IDEC i ser conformes amb INSPIRE.

La Comissió aprova la proposta de Pla de Treball per al Desplegament del PCC i la Directiva Inspire 2016-2020 i es dóna per assabentada de l’estat del desplegament del PCC.

4. INSPIRE

Les MD actualment són totes no conformes, atès que segons una nova instrucció, ho són en estructura però no en contingut, tot i que es podria fer un procés per a completar-les i fer que ho siguin. Hi ha un problema amb què l’EPSG que marca Inspire no és aplicable al que utilitzem, per tant, és un tema que s’ha de resoldre, i que l’estructura de l’identificador del sistema de referència és no conforme.

S’ha creat un GT-INSPIRE, el qual elaborarà una guia bàsica per a la generació de metadades INSPIRE per a conjunts de dades i serveis INSPIRE i donarà suport a la resolució de problemes, en l’elaboració de metadades, conceptuals, normatius o tècnics .

Pel que fa a Serveis, el GT-INSPIRE farà el recull dels requisits mínims per a ser serveis conformes tant pel que fa a qualitat de servei com a extensió INSPIRE.

Pel que fa a Dades s’està treballant en eines de transformació per poder transformar les dades al model Inspire (s’han fet proves per a la BDMAC i l’SVI)

Els resultats obtinguts en el Seguiment 2014 han estat:

 • Conjunts de dades espacials: 58 (- 10% respecte de 2013)
 • Serveis de dades espacials: 422 (-18% respecte de 2013).
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades: Creixement: 98% (90% el 2011, 89% el 2012 i 94% el 2013)
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades conformes: Creixement: 91% (13% el 2011, 83% el 2012 i 87% el 2013)
 • Cobertura territorial: Manteniment: 94% (95% el 2013). Disponibilitat quasi completa pel que fa a la cobertura de la informació respecte de la totalitat del territori.
 • Conformitat de les dades i metadades: Decreixement: 3% (4% el 2012 i 11% el 2013).
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: La gran majoria (98%) dels conjunts i serveis de dades espacials tenen metadades accessibles mitjançant un servei de localització.
 • Conjunts de dades accessibles a través de serveis de visualització i descàrrega: Lleuger increment: 12% (8% el 2013).
 • Ús dels serveis de xarxa: El nombre total de peticions de servei ha estat gairebé de 285 milions.
 • Conformitat dels serveis de xarxa: 24 dels 418 serveis de xarxa (6%) conformes amb INSPIRE.

Les principals conclusions de l’informe 2014 han estat les següents:

 • L’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya va progressant. El seu desenvolupament va lligat al desplegament del PCC, que avança amb major rapidesa.
 • Impulsar l’oficialització de les especificacions dels CIGs; permetran la seva normalització, garantirà la seva qualitat i facilitarà el camí per a la conformitat amb INSPIRE.
 • Impulsar que el màxim nombre de CIGs del PCC tinguin associat un servei de xarxa.
 • Fomentar que el màxim volum d’informació i, concretament els CIGs, estiguin catalogats a l’IDEC.
 • Implementar els mecanismes necessaris per poder conèixer l’ús dels serveis (nombre peticions d’ús), per poder generar estadístiques fiables (en alguns casos encara no està implementat).
 • Continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de les dades i, si la seva naturalesa ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.

Informe d’activitats del CODIIGE: s’informa als assistents de les dues reunions del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE) celebrades durant l’any 2015.

5. Informes CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT·:COPERNICUS i CT4:GG

S’informa a la Comissió de les principals activitats que han portat a terme, durant l’any 2015, les diferents Comissions Tècniques:

CT1:PCC-INSPIRE

 • Desplegament del catàleg del PCC:

           Redacció de les especificacions de producte i format portades a aprovació de la C4.

           GT INSPIRE (1 reunió). Reunió de constitució. Priorització segons les expectatives dels membres del GT i el full de ruta INSPIRE). Guia bàsica generació MD Inspire.

           GT del CODIIGE (1 reunió). Anàlisi dels criteris del Monitoring 2014

           GT redacció especificacions Xarxa de Camins (3 reunions). Reunions conjuntes amb el GT SVI (establert model comú de xarxa, classificació de les vies i què formarà part de cada xarxa).

           GT redacció especificacions Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (3 reunions). Anàlisi dels casos d’ús i definició de la llegenda de 40 categories.

           GT per a la preservació de la informació digital (2 reunions). Anàlisi de l’estat de preservació organismes membres del GT. Establint què cal preservar

 • Elaboració de l’Informe del Monitoring 2014 i de l’Informe Nacional Monitoring & Reporting 2014.

CT2:IG ALC

 • Xarxes Locals (1 reunió):

           Es fase de redacció documents que establiran de manera consensuada els procediments per a la planificació, observació, càlcul de coordenades i inscripció en el Registre Cartogràfic de les XL

 • GT Base de Carrers - Sistema Viari Integrat de Catalunya (4 reunions)

           Establert el model comú de xarxa, la classificació de les vies i què formarà part de cada xarxa (conjuntament amb el GT de la Xarxa de Camins)

 • GT Especificacions Tècniques (3 reunions)

           Especificacions de la cartografia 1:1.000 v3: en fase de redacció

           Especificació del format DGN cartografia 1:500: en fase de redacció

CT3: COPERNICUS

 • S’ha continuat treballant en la identificació d’escenaris d’oportunitats en el programa HORIZON 2020.
 • S’ha continuat treballant en la identificació de les activitats desenvolupades pels membres de la Comissió relacionades amb Copernicus.
 • GT COPCAT (1 reunió). Identificació de les diferents possibilitats del programa Copernicus a Catalunya.

CT4:GG

 • Reunió constitutiva de la CT4 de Geologia i Geofísica el 2 de desembre de 2015 amb anterioritat a aquesta reunió.
 • S’ha aprovat la creació de 5 grups de treball:

           Grup de Treball de Geologia i Geomorfologia

           Grup de Treball de Geologia Urbana i Geotècnia

           Grup de Treball d’Hidrogeologia i Geotèrmia

           Grup de Treball d’Edafologia

           Grup de Treball de Riscos Geològics i Sismologia

6. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques (CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT·:COPERNICUS i CT4:GG)

La Comissió es dóna per assabentada de la planificació dels treball d’aquesta Comissió i les adscrites per al 2016  i aprova la introducció en l’ordre del dia de la propera reunió dels punts sobre la quadrícula de referència utilitzada per l’IDESCAT i la d’informació sobre el Congrés INSPIRE 2016.