Sessió 24 de la C4 (12.07.2017)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 23)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les següents guies d'implementació:

 • Pla Cartogràfic de Catalunya. Guia tècnica per a la implementació de Serveis de Visualització WMS v1.0
 • Pla Cartogràfic de Catalunya. Guia tècnica per a la implementació de Serveis de Visualització WMS v1.0 amb Geoserver

i les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Procediment per a establir coordenades oficials en l’SPGIC v8.1
 • Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.2 r3. Producte i Format DGNv8
 • Ortofoto de Catalunya 25 cm v3.4
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 25 cm v1.2
 • Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) v1.0
 • Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) v1.0
 • Xarxa de Radars (XRAD) v1.0
 • Estació de Radiosondatge v1.0
 • Atles Climàtic de Catalunya 1961-1990 v1.0
 • Base municipal de Catalunya 1:5.000 v1.0

3. Geoinformació oficial a Catalunya: Seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE / Instamaps PCC-INSPIRE

La Comissió es dona per assabentada de les millores implementades en la IDEC (catàleg) i del suport tècnic desenvolupat en la redacció d’especificacions tècniques i la seva conformitat amb INSPIRE, així com que les dades de l’Annex I (9 temes) han de ser conformes a INSPIRE a data 23/11/2017.

Les especificacions tècniques en fase de treball són les següents:

Acabades pendent vist i plau entitat responsable

En fase de treball

Àmbits dels Ports

Base topogràfica 1:25 000 v2

Quadrícula UTM distribució espècies

Base de toponímia de Catalunya

Mapa interès faunístic i florístic

Mapa del graf de carreteres

Fosses i repressió

Xarxa de camins

Graf de Carreteres

Sistema viari integrat

Àrees bàsiques de salut

Base geològica 1:50 000

Parades autobusos interurbans

Cartografia 1:1 000 v3

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

Quadrícula SOC (Format Shape)

Espais Natural de Protecció Especial (ENPE)

Cartografia dels Ports

Xarxa Natura 2000

Acústica

 

Emissions

 

Dades  i models meteorològics

 

Base hidrogeològica

 

Planejament urbanístic (MUC 1:1 000)

La Comissió es dona per assabentada de la generació del visor Instamaps PCC-INSPIRE (https://goo.gl/56GSLs) i de la relació de geoserveis conforme a INSPIRE.

4. Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC): informe anyal 2016

La Comissió es dona per assabentada de l'informe anyal 2016 de la Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC).

5. Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC): informe anyal 2016

La Comissió es dona per assabentada de l'informe anyal 2016 del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).

6. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

La Comissió es dona per informada de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4.

7. Planificació dels treballs de la Comissió per al 2017

La Comissió es dona per informada de la planificació dels treballs per al 2017.

8. Torn obert de paraules

En la propera reunió s'exposarà l'estat de les converses entre l'ICGC i la DG del Catastro sobre la cartografia cadastral i la cartografia 1:1.000 del MUC.