Sessió 27 de la C4 (11.07.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#26)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de normes i estàndards

La Comissió aprova i dona oficialitat a les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Annex A "Codificació dels vèrtexs SPGIC" al document "Procediment per a establir coordenades oficials en l'SPGIC".
 • Ortofoto (color i infraroja) de Catalunya 25 cm v4.0 (revisió).
 • Ortofoto (color i infraroja) de Catalunya 50 cm v7.0 (revisió).
 • Ortofoto (color i infraroja) de Catalunya 250 cm v7.0 (revisió).
 • Cartografia del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020 v1.0.
 • Cartografia d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya v1.0.
 • Cartografia de Zones de pesca lliures sense mort v1.0.
 • Cartografia de Zones de pesca controlada v1.0.

3. Geoinformació oficial a Catalunya – Revisió del PCC

 • La Comissió es dona per assabentada dels treballs que s'estan duent a terme en relació amb el PCC, així com dels terminis i resultats previstos, per poder considerar possibles modificacions, si més no, en l'articulat del Decret i en el catàleg de CIGs. Addicionalment, l'ICGC informa que, un cop finalitzats els estudis planificats, es presentaran a la CT1:PCC-INSPIRE i a la C4 per a la seva discussió.
 • A l'espera de concretar-ne els detalls un cop acabats els estudis, la Comissió preveu una sèrie d'aspectes a incorporar a la revisió del PCC:
  • Considerar subCIGs: El PCC contempla 113 CIGs però n'han sorgit alguns més relacionats amb aquests. En lloc d'ampliar-ne el nombre, fet que generaria un catàleg massa extens, es proposa considerar subCIGs, que serien aquells susceptibles de ser integrats en un mateix CIG. La gestió d'aquests subCIGs es faria mitjançant un catàleg dinàmic i variable.
  • Ampliar l'obligatorietat d'ús de la cartografia oficial com a base de referència i per a les companyies de serveis. Per evitar ambigüitats, es concretarà el concepte "companyia de serveis", fent l'Ajuntament de Barcelona una primera proposta.
  • Introduir noves maneres de publicar la geoinformació d'acord amb el desenvolupament tecnològic.
  • Incloure un programa de difusió del PCC i INSPIRE. Aquest programa també hauria d'incloure accions formatives.
  • Incloure un protocol per a la difusió de canvis relacionats amb el contingut, l'estructura i la publicació dels CIGs continguts al PCC.
  • Implementar especificacions tècniques més flexibles, per facilitar-hi la incorporació de revisions. L'ICGC ja hi està treballant.
  • Assegurar l'existència de dades oficials relacionades amb medi ambient i riscos.

4. Geoinformació oficial a Catalunya – Seguiment de la Directiva INSPIRE

La Comissió es dona per assabentada de la informació presentada sobre el seguiment de la Directiva INSPIRE. En relació amb aquesta:

 • L'ICGC expressa la voluntat d'adaptar a la Directiva INSPIRE, abans del 2020, la geoinformació de què disposa. D'altra banda, cal tenir en compte la complexitat que suposen els requisits establerts per la Directiva en qüestió.

5. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): informe anyal 2018

La Comissió es dona per informada de les activitats de la IDEC al llarg de 2018. En relació amb aquestes:

 • L'ICGC remarca que està treballant en maximitzar la usabilitat de les metadades.
 • L'ICGC assegura que tota la geoinformació inscrita a l'RCC ha estat migrada cap al nou catàleg i, a més, depurada després d'un control de qualitat. Ara s'està treballant en la migració de la resta de geoinformació, si bé presenta encara més dificultats per la seva diversitat.

6. Registre Cartogràfic de Catalunya: informe anyal 2019

La Comissió es dona per informada de les activitats de l'RCC al llarg de 2018. En relació amb aquestes:

 • L'ICGC confirma que la inscripció de cartografia urbana es fa per municipis, a excepció dels de l'àrea metropolitana de Barcelona, què s'inscriuen tots com un únic municipi. El mateix passa amb la base de dades d'adreces i algun altre CIG, principalment degut a la diversitat de proveïdors d'aquesta geoinformació. Per simplificar la gestió i l'accés a la mateixa, s'intentaran implementar mecanismes d'inscripció per CIG (en lloc de municipis), tal com s'ha començat a fer amb altres sèries cartogràfiques com l'Ortofoto de Catalunya: s'inscriu com un únic element, amb una única metadada "general" i una capa geogràfica amb el detall de cada unitat que el forma.
 • Pel que fa al Mapa Urbà de Catalunya, s'estudiarà modificar-ne el nom, ja que a l'àrea metropolitana de Barcelona (si més no) també abasta zones rurals.

7. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

La Comissió es dona per informada de les activitats de les Comissions i Grups de Treball al llarg de 2018.

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques

La Comissió es dona per informada de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques per al 2019.

9. Torn obert de paraules

 • Es comenta la reactivació de diversos temes en la CT2:IG ALC, especialment en relació amb divisions interadministratives.
 • Es remarca el fet de disposar d'un Contracte Programa de 4 anys, que facilita l'execució dels treballs relacionats amb la C4 (entre d'altres).