Sessió constituent de la C4 (13.09.2006)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

  1. Constitució de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de CatalunyaEs constitueix la Comissió sota la presidència del Sr. Oriol Nel·lo, Secretari per a la Planificació Territorial, per delegació del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La vicepresidència primera correspon, per llei, al Sr. Jaume Miranda, en la seva qualitat de Director General de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Es nomena secretari de la Comissió al Sr. Joan Sendra, Subdirector General de Serveis de l'ICC.
  2. Nomenament de la vicepresidència segonaLa vicepresidència segona correspon, per llei, a un representant dels ens locals. La Comissió demana a aquests que facin una proposta consensuada, per tal de poder nomenar la vicepresidència segona en la propera sessió de treball.
  3. Objectius de la ComissióLa Comissió debat sobre la seva naturalesa i finalitats, composició, funcions i funcionament, recollits en els articles 31 a 34 (a.i.) de la Llei 16/2005.
  4. Planificació dels treballs de la ComissióS'exposa un pla de treball fins a finals de 2008 que és aprovat per la Comissió, en el ben entès de què es tracta d'una agenda oberta, tant pel que fa a les dates de les sessions de treball com pel que respecta als temes a abordar en les mateixes.
  5. Presentació del projecte de reglament de la Llei de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de CatalunyaS'informa que el projecte de reglament ha estat sotmès a informació pública i que, durant aquest període, s'han recollit moltes esmenes i comentaris. El 30 de juliol es va trametre el projecte a la Comissió Jurídica Assessora i s'està a l'espera del seu dictamen.El projecte de reglament s'estructura en tres títols: el primer referent a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics, el segon referent al Registre Cartogràfic de Catalunya i el tercer referent a les relacions interadministratives i la planificació. Aquest darrer títol desenvolupa les següents figures administratives: la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el Pla Cartogràfic de Catalunya, la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la Cartoteca de Catalunya.