Sessió 02 de la CT INSPIRE (25.11.2009)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#1)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. INSPIRE: estat actual a Europa: metadades, dades i serveis de xarxa

S'informa a la Comissió sobre l'estat actual a Europa de la directiva INSPIRE des del punt de vista de dades, metadades i serveis de xarxa, i es presenten detalladament a la Comissió els fulls de ruta per a la implementació de les metadades de dades i serveis, de la interoperabilitat dels conjunts i serveis de dades espacials, dels serveis de xarxa, la posada en comú de dades i serveis, i el seguiment i la redacció d'informes. La culminació del desplegament de la Directiva està programada per al maig de 2019. 

3. INSPIRE: estat de la transposició

S'informa a la Comissió sobre l'estat de la transposició de la directiva INSPIRE. El programari IDEC per a la generació de metadades (MetaD) és gairebé totalment compatible amb l'editor de metadades INSPIRE (Discovery). A hores d'ara IDEC té catalogades més de 23.000 metadades, de les que 16.000 corresponen a productes ICC. Per altra banda, els productes elaborats per l'ICC fa temps que són gratuïts, com els de l'IGN France i, recentment, els de l'Ordnance Survey. El passat mes de maig es va exhaurir el termini per a la transposició de la Directiva als estats membres. La llei espanyola es troba en mans del Consell d'Estat, pendent d'aprovació.

4. Estratègia per a la implementació a Catalunya: index per a un debat

Es presenta a la Comissió una proposta d'estratègia per a la implementació a Catalunya d'INSPIRE. Pel que fa a la interoperabilitat dels temes de l'Annex I es proposa un pla de treball que, temptativament, culmina al juny de 2010 amb l'elaboració de l'informe final. Pel que respecte a la interoperabilitat dels temes dels annexos II i III es proposa postular experts a INSPIRE (dead line: 14/12/2009) i aportar material de referència (dead line: 31/01/2010), donar suport als experts escollits, respondre a la consulta sobre requeriments dels usuaris, comentar els esborranys de les especificacions tècniques i validar-los.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió de la data i els continguts de les 2 properes sessions de treball.