Sessió 29 de la CT1 (07.07.2016)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#28)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior

2. Desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE

 • Dades. Metadades i Catàleg IDEC: dels 243 CIGs informats, hi ha un baix índex (88) amb MD catalogades a la IDEC (36%); les MD no estan actualitzades (només un 22%). Els organismes de la Generalitat tenen un percentatge superior als de l’Administració Local.
 • Especificacions tècniques: 25 CIGs amb especificacions oficials (23%), la resta (77%) estan pendents.
 • Registre Cartogràfic de Catalunya: 18 CIGs inscrits al Registre (16%), la resta (84%) estan encara pendents.
 • Serveis. Metadades i Catàleg IDEC: dels 260 serveis informats, hi ha un baix índex (61) amb MD catalogades a la IDEC (23%); les MD no estan actualitzades (només un 16%). Els organismes de la Generalitat tenen un percentatge superior als de l’Administració Local.
 • Conformitat metadades de dades: de la totalitat de CIGs a Inspire, només un 27% tenen les MD conformes, i tan sols un 2% tenen les dades conforme a Inspire.
 • Cobertura Territorial: la diferència entre la cobertura rellevant (la que hauria d’ocupar territorialment el CIG si estès complet) i la superfície real (la que ocupa la part que està disponible) és mínima, la proporció està en el 98%.
 • Conformitat metadades de serveis: del total de 444 serveis informats a Inspire, només 3 serveis (0,7%) són conformes amb el que indica la normativa (2 serveis de localització i 1 de transformació).
 • Accessos serveis: el nombre total d’accessos reportats a Inspire per a cada un dels tipus de serveis són els següents:

           Localització: 25.797 accessos (d’un total de 5 serveis)

           Visualització: 293.870.765 accessos (d’un total de 429 serveis)

           Descàrrega: 80.485 accessos (d’un total de 6 serveis)

           Transformació: 378.882 accessos (d’un total d’1 servei)

Conclusions de l’anàlisi realitzada:

Dades:

 • Percentatge important d’entitats no han informat.
 • De 29 CIGs no s’ha rebut informació.
 • Desplegament lent del PCC
 • Baixa conformitat amb INSPIRE

Metadades i Serveis: durant el 2015 les entitats responsables dels CIGs no han passat informació a la IDEC:

 • Percentatge important de CIGs i serveis no catalogats a la IDEC.
 • Una part de les metadades dels CIGs i serveis catalogats a la IDEC no està actualitzada (serveis catalogats a la IDEC no informats per les entitats responsables, metadades corresponents a versions anteriors de dades i serveis).
  • Una part important del serveis no disposen de comptador d’accessos (no s’ha reportat o bé els accessos reportats són una estimació).

Especificacions tècniques: si bé el CIGs amb alguna documentació tècnica associada són bastants, els que tenen especificacions oficial són pocs.

RCC: pocs CIGs inscrits a l’RCC per manca d’especificacions tècniques oficials.

Monitoring PCC-INSPIRE:

 • Un nombre important de CIGS (30 aprox.) informats per les entitats responsables no s’han pogut informar a INSPIRE per no tenir metadades catalogades a la IDEC.
 • Dades no coherents.

Objectius C4: Pla de treball per al desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE 2016-2020: es recorden els objectius:

 • El desplegament del PCC i la implementació de la Directiva INSPIRE han d’estar executats al 100% al 2020. El calendari per a la implementació de la Directiva INSPIRE determina els objectius anuals del pla de treball.
 • Al 2016, s’ha de complir amb els terminis establerts per la Directiva INSPIRE pel que fa a metadades i geoserveis conformes (2010-2012 per a les metadades i 2013 per al geoserveis).
 • Al 2016, totes les metadades i geoserveis corresponents als conjunts d’informació del PCC han d’estar catalogats a la IDEC.
 • A partir del 2017 les dades corresponents a l’annex I han de ser conformes amb les normes d’implementació de la Directiva INSPIRE i a partir del 2020 les dades corresponents als annexos II i III.

Objectius CODIIGE:  resultat de la Reunió representants DG ENV, IGN, CNIG i MAGRAMA 12/04/2016 i de la Reunió CODIIGE 4/05/2016

 • Presentar a la UE un pla de acció abans d’agost amb els compromisos de compliment de la Directiva per als conjunts de dades espacials considerats com a bàsics.
 • Arribar a una conformitat de metadades propera al 100 %.
 • Millorar la conformitat dels serveis.
 • Generar els informes d’estat de la implementació de la Directiva INSPIRE a partir de la informació recollida a les metadades dels nodes regionals (IDEC).
 • Abans del 31 de desembre tots els fitxers de metadades han d’estar carregats al catàleg de la IDEE.
 • Es comprovarà que compleixen les condicions establertes per la Directiva INSPIRE: existència  i conformitat dels fitxers de metadades i que contenen tota la informació necessària per extreure els indicadors.

Pla d’acció (any 2016)

 • Millores en la IDEC: migració del catàleg, nou editor de metadades (més usable, amagant la complexitat, però mantenint el mateix perfil, atès que s’han de complir amb les normes ISO), nous criteris per a la generació de metadades, actualització de la informació continguda al catàleg, definició d’un protocol per al manteniment del catàleg (contacte amb tots els organismes per poder actualitzar-lo; s’establirà el protocol en el marc del GT Inspire per fer una actualització ràpida i que es pugui mantenir en el futur) i control de qualitat de metadades i de serveis.
 • Manteniment del suport tècnic per a la redacció d’especificacions tècniques, elaboració de guies tècniques i realització de sessions formatives.
 • Elaboració automàtica d’informes d’estat de la geoinformació a Catalunya (C4 i INSPIRE) a partir de la informació recollida a la IDEC i a l’RCC: unificació dels informes i simplificació del procés de generació.
 • Seguiment de l’estat de la geoinformació a Catalunya 2016: se suprimirà el formulari, la informació s’extraurà de la IDEC que reportarà a la C4 d’allò que necessiti, per poder informar a Madrid i a Europa.

3. Normes i estàndards

Especificacions Tècniques

Relació d’especificacions tècniques que es portaran a aprovació de la C4 durant l’any 2016 i el seu estat actual:

 • Especificacions finalitzades (5): DTM 2x2 m, Imatges Sentinel II ICGC, Base de riscos geològics, MUC sintètic (format GML) i Xarxes Locals.
 • Especificacions en fase de treball (14): Mapa del graf de carreteres, Mapa cobertes del sòl, Base geològica 1:250.000, Àmbits dels Ports de Catalunya, Base topogràfica 1:25.000 v2, Quadrícula SOC (format), Quadrícula UTM distribució d’espècies, Conques principals i Xarxa Hidrogràfica, Caracterització i Masses d’aigua, Base de Toponímia de Catalunya, Xarxa de Camins, Sistema Viari integrat, Bases de sòls i Parades autobús interurbans.
 • Especificacions no iniciades (5): Mapa topogràfic 1:100.000 (format), Mapa topogràfic 1:250.000 (format), Xarxa de monitorització del trànsit, Cartografia dels Ports de Catalunya i Base Geològica 1:50.000.

Guies Tècniques de Metadades

L’objectiu és poder explicar els metadades de forma entenedora i amagar la complexitat subjacent. S’elaboraran guies per a les metadades de conjunts de dades i de serveis. En aquestes guies s’especificaran quins són els camps obligatoris, condicionals, opcionals i el camp amb certs requisits que demana la conformitat d’INSPIRE.

Guies tècniques del Servei de Visualització

Els objectius són diferenciar entre els requisits PCC i els PCC-INSPIRE (poden no ser coincidents, un CIG potser només bàsic per al PCC i no per a INSPIRE), agrupar i simplificar els requisits i recomanacions, seleccionar les alternatives més viables i facilitar la seva interpretació (amb explicacions senzilles i exemples).

S’adaptaran a la normativa del perfil mínim obligatori WMS v1.3.0 (ISO 19128), el suport multi idiomàtic i els Reglaments i Guies Tècniques (Metadades i Serveis en Xarxa). S’aplicarà la mateixa simbologia que per a les Guies de Metadades esmentat anteriorment.

4. INSPIRE. Conferència 2016

L’organització corre a càrrec de la Comissió Europea, que és qui pren les decisions. L’ICGC és l’organitzador local, pel que té dos membres que formen part de l’organització de l’esdeveniment.

Ja es va fer arribar a tots els membres d’aquesta Comissió la possibilitat d’accedir a una invitació gratuïta a aquesta Conferència, així com els anem informant de totes les notícies i novetats al respecte. Paral·lelament a la celebració de la Conferència, se celebren també les JIIDE i l’Ibercarto.

Es convida a tots els assistents a participar-hi, així com facin extensió a persones que hi puguin tenir interès dins de la seva organització.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa que la propera sessió d’aquesta comissió està prevista pel 29 de novembre d’enguany (sessió núm. 30).