Sessió 3 de la CT2 (25.11.2008)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#2)La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la sessió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura
  2. Estudi i harmonització dels models de dades per a cartografia urbana de Catalunya. Normes i estàndardsS'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a l'elaboració d'especificacions tècniques, tots ells orientats a la redacció dels plecs d'especificacions de les cartografies 1:500 i 1:1.000.
  3. Criteris de funcionament del Registre Cartogràfic de Catalunya per als Ajuntaments productors de cartografiaS'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a la implementació del Registre Cartogràfic de Catalunya.
  4. Planificació dels treballs de la ComissióS'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les tres sessions programades per a 2009.