Sessió 13 de la CT3 (19.07.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#12)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior amb la incorporació del comentari que ha fet arribar el DARP. S’ha esmenat el text de la proposta, en el seu punt 3, substituint el comentari inicial de: El DARP exposa la possibilitat de què el que necessita principalment són geoserveis, no les imatges, pel comentari: El DARP exposa la possibilitat de què el que necessita són geoserveis per a visualitzar primer i, en cas que interessin, descarregar després les imatges.

2. Sentinel 1: Deformacions a Catalunya 2016-2017

La Comissió es dóna per assabentada de la informació presentada per l’ICGC sobre el monitoratge Sentinel-1 a Catalunya (el processament d’imatges s’havia fet de manera anual per als anys 2016 i 2017 i, a partir de 2018, ho serà de manera semestral), així com de la seva possible aplicació a estudis i seguiment de moviments naturals (esllavissades, dissolució) i moviments d’origen antròpic (extracció d’aigües, infraestructures i explotacions mineres).

3. Eines de visualització geoinformació Sentinel: agricultura i subsidències

Pel que fa a la visualització 2D i 3D de subsidències s’està treballant en prototips, primer en una eina de visualització que més endavant permetrà la descàrrega de les dades. Pel que fa a l’aplicació d’imatges Sentinel a l’àmbit agrícola es presenta el visor i3 com a eina final del projecte Futur Agrari (LIFE liderat pel DARP), que permet el maneig pels potencials usuaris (agricultors) de diferents índexs, com el NDVI i el MSAVI, i veure’n els resultats. La Comissió es dóna per assabentada de la informació presentada.

4. Copernicus Academy: Activitats i possibilitats

L’ICGC informa, i la Comissió es dóna per assabentada, de les diferents activitats en el corpus Copernicus Academy, on l’Institut ha estat acceptat. Hi ha diferents possibilitats: organització de jornades, articles, formació, etc. L’ICGC demana si algun organisme es vol afegir a alguna de les activitats que s’organitzin. A pregunta del DARP s’informa que en un futur pot haver-hi la possibilitat de formació en línia.

5. Estat geoserveis Sentinel 2

L’Institut no té resposta clara de com escalar el nombre de peticions que poden arribar al WMS de totes les imatges Sentinel, cosa que podria significar haver de tancar el servei quan s’assolís el màxim contractat. El DARP necessita visualitzar una imatge i descarregar-la si és òptima per al seu ús. A tal efecte, l’Institut recomana l’ús del visualitzador de la ESA (Sentinel Playground). La Comissió és dóna per assabentada de la informació sobre la disponibilitat de les imatges Sentinel accessibles per WMS i per descàrrega des del web de l’ICGC o el DataCloud.

6. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa sobre la planificació dels treballs d’aquesta Comissió i sobre diferents projectes que es poden impulsar en un futur proper.