Sessió 25 del GT Base de Carrers (30.06.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#24)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#24).  

2. Sistema Viari Integrat

S’acorda que es trametrà la documentació per correu electrònic i es dipositarà a l’espai privat del GT el PPT de la reunió i el PDF del Model de Dades.

3. BDMAC. Plantejament de mancances que s’hagin detectat en el seu ús. Discussió.

S’acorda que els participants del grup facin un recull de les mancances trobades en l’ús del model BDMAC, per tal de que siguin tractades en una propera reunió del Grup de Treball d’Adreces.

4. Planificació dels treballs del GT

Sempre que sigui possible es convocarà una reunió durant el 20 de setembre per a poder tractar de l’estat del model de dades i del diccionari de l’SVI, i una altra el 3 de novembre per a poder procedir, si s’escau, a l’aprovació per part del GT d’aquestes especificacions. L’objectiu és portar-les a aprovació a la sessió de la C4 de finals del mes de novembre.