Sessió 2 del GT Cartografia Marina (20.11.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#1)

L'ICGC presenta el nou espai de col·laboració on, a banda de consultar les actes de les sessions, els membres poden fer les aportacions que considerin oportunes per a les funcions del GT.

En aquest nou espai hi ha l'acta de la 1a sessió però en format de pàgina web, no com a document, fent possible afegir-hi fitxers i comentaris. D'altra banda, a pesar de tenir un esperit sintètic, es considera necessari afegir-hi tota la informació que recollia l'acta en el seu format anterior.

2. On som i què s'ha fet des de la primera trobada del GT

Es comenten les accions que s'han dut a terme en quant a finançament i contractació d'un possible projecte de cartografia marina, però no s'ha avançat en l'elaboració d'unes especificacions tècniques de geoinformació com a tal.

En relació amb això, es remarca que la principal funció de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, i totes les comissions tècniques i grups de treball que se'n deriven, és definir els conjunts bàsics de geoinformació de Catalunya de forma coordinada amb els diversos actors implicats en cada cas, bàsicament per evitar redundàncies, sense entrar en els mecanismes administratius necessaris per a la seva obtenció. Si bé les tecnologies, les metodologies i els costos poden implicar modificacions en els requeriments plantejats, el primer pas sempre és el disseny de les capes de dades espacials que es desitgen, en base a les necessitats dels usuaris.

3. Objectius del grup de treball fins a final d'any

Es descarten els objectius de consensuar una metodologia i de preparar un plec de prescripcions contractuals, pels motius esmentats.

En quant a necessitats de geoinformació en l'àmbit d'aquest GT, es plantegen:

  • Conèixer l'orografia i la geomorfologia de la costa catalana de forma contínua terra-mar, si més no, fins als 50 m de profunditat.
  • Disposar de cartografia d'hàbitats marins amb classificació EUNIS de nivell 3, ampliable a nivell 4 en un futur.

A partir d'aquí, el GT ha de concretar cadascun d'aquests punts, com ara la resolució necessària, els tipus de substrat a contemplar, la llista/llegenda d'elements a contemplar en la cartografia d'hàbitats marins, etc. L'ICGC disposa d'una mena de plantilla d'especificacions tècniques que pot facilitar aquesta tasca.

4. Exposició sobre les diverses opcions tècniques investigades

Les opcions tècniques comentades semblen facilitar l'acompliment dels requeriments principals esmentats, però caldrà esperar la definició concreta de les necessitats per poder escollir les més adients.

5. Evolució del GT

S'acorda fer una reunió abans d'acabar l'any.

6. Torn obert de paraules

L'ACA facilitarà a l'ICGC les dades de què disposa sobre transparència de l'aigua, per a una millor planificació de vols a la costa.