Sessió 3 del GT Cartografia Marina (13.02.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#2)

S'aprova sense comentaris.

2. Presentació dels nous membres

Es presenten els nous membres del Grup de Treball:

 • Del Servei d'Espais Naturals Protegits: Clara Racionero i Joan Pijoan
 • Del Servei de Fauna i Flora: Manel Pomarol
 • Del Servei d'Avaluació Ambiental de Projectes: Jordi Solina i Anna Ferrés
 • De la Diputació de Girona: Marc Marí i Jaume Llunell

3. Resum dels acords presos en la darrera reunió

Es resumeixen els acords presos en la darrera reunió.

4. Resum de les diferents metodologies, l'àmbit d'aplicació i el seu producte cartogràfic

Es presenten breument les tecnologies i metodologies possibles de captació de les dades necessàries per elaborar els conjunts de geoinformació que es tracten en el GT, amb les seves aplicacions i limitacions.

5. Documents d'especificacions elaborats a partir de l'anterior reunió

Es va repassant l'esborrany d'especificacions i es comenten els següents aspectes:

 • A partir de les dades crues necessàries per elaborar el Mapa del fons marí es poden generar diversos productes. S'acorda que les especificacions tècniques a elaborar en el GT només abastaran aquells que es considerin de referència i transversals, i en cap cas impresos:
  • MET (ràster)
  • Batimetria (corbes de nivell). Encara que es deriva del MET, es considera necessari tenir-ne un de comú, ja que en la generació d'aquest tipus de geoinformació solen sorgir "artefactes" que probablement serien diferents per a cada productor.
  • Substrat del fons marí.
  • Les especificacions no inclouran el mapa de pendents, si bé es podrà generar a posteriori.
 • Sobre el MET:
  • Es corregeix l'àmbit, que ha de ser de +5 a -50 m.
  • En quant a la resolució espacial, si bé el pas de malla serà d'1 m, la densitat de les dades lidar serà d'entre 0,3 i 1 punts/m2.
  • L'exactitud posicional serà de 0,5 m 1sigma com a mínim.
  • El núvol de punt es podrà distribuir, però no s'inclourà en les especiificacions.
 • Sobre el Substrat del fons marí:
  • En relació amb l'àmbit, es poden considerar diverses línies de costa degut a la dinàmica litoral. S'acorda utilitzar la resultant de les dades captades per a l'elaboració d'aquest conjunt de geoinformació.
  • La grandària mínima del polígon suscita una extensa discussió, ja que és necessari contemplar hàbitats molt sensibles i alhora petits però, d'altra banda, l'existència de molts polígons petits té certs inconvenients de gestió i tecnològics. Finalment, s'acorda aplicar una grandària mínima d'1 m2 allà on l'hàbitat existent ho requereixi (aproximadament el 5% de la costa com a màxim), i 100 m2 en la resta. Addicionalment, es podrà generar una capa que generalitzi o agrupi (mosaic) polígons petits.
  • L'atribut textura es fa mostrejant. Per tant, no serà possible disposar d'aquesta informació en tots els polígons. Es farà un mostreig més intensiu en aquelles zones on sigui necessari.
 • Sobre Batimetria:
  • L'àmbit cobert serà des de la línia de costa fins als –50 m.
  • Una equidistància entre isòbates de 5 m es considera insuficient, especialment en les zones menys profundes. S'acorda establir una equidistància d'1 m, amb possibilitat de distingir mestres cada 5 m per a una millor visualització en certs nivells de zoom.
  • Es recolliran les infraestructures marines com a una capa més dins de la batimetria i altres elements antròpics (vaixells enfonsats, emissaris actius o abandonats, restes...), independentment de la possible classificació que se'n pugui fer com a hàbitat antròpic (aquesta s'establirà segons especificacions dels hàbitats marins).
 • Sobre els Hàbitats marins:
  • S'ampliarà la llista de possibles mètodes de captura (busseig…).
  • Hi ha una certa confusió entre nivells EUNIS i codis/hàbitats LPRE, ja que ha estat necessària una certa adaptació de la classificació EUNIS al cas mediterrani. Aquest tema ha de quedar clar en les especificacions: nivell EUNIS, codi d'hàbitat LPRE. Es farà servir la classificació establerta al "Manual d'hàbitats de Catalunya".
  • La mida mínima del polígon serà la mateixa que la del substrat del fons marí.
  • El concepte amplada mínima del passadís no s'inclourà.
  • En quant als atributs proposats:
   • "Descripció del substrat" es pot descartar perquè seria redundant, ja que es disposa del codi corresponent.
   • "Comunitat predominant" es pot descartar perquè ja s'inclou en el nom de l'hàbitat corresponent.
   • "Estat de conservació" caldrà lligar-ho a la Directiva d'Hàbitats; és quelcom de molt detall.

6. Directiva INSPIRE

Es presenta breument la Directiva INSPIRE i se citen els temes (conjunts de geoinformació) de la mateixa que poden tenir relació amb Cartografia Marina. L'ICGC farà una anàlisi dels atributs que inclouen aquests temes per facilitar la correspondència dels conjunts de geoinformació derivats d'aquest GT.

7. Torn obert de paraules

 • Es comenta l'existència de dades (mostrejos, etc.) que es poden aprofitar en l'elaboració d'aquesta cartografia o, si més no, tenir-les present en la seva explotació.
 • Es comenta que cal seguir treballant en el/s document/s d'especificacions, complimentant la informació necessària (qualitat, model de dades, metadades...) i descrivint els atributs i els valors que poden prendre. Per facilitar això últim, la UB proporcionarà la informació de què disposa al respecte. L'ICGC també lliurarà una mostra de descripció d'atributs i models de dades, com a exemple a seguir en les especificacions.
 • S'acorda fer una reunió al maig, per poder tancar les especificacions i portar-les a aprovació de la C4 en la seva habitual reunió del juny/juliol.