Sessió 10 del GT MCSC (16.12.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#9)

S'aprova sense comentaris.

2. El Mapa de Cobertes i Sòls de Catalunya 2009 a 41 classes

L'ICGC informa que ha publicat l'MCSC a 41 classes i explica els diversos mecanismes d'accés (descàrrega d'àrea d'interès, un únic fitxer des del Datacloud, WMS, etc.).

3. Cobertes del sòl i deep learning

L'ICGC explica els treballs realitzats en quant a l'automatització de la classificació:

 • Ha detectat que el conjunt de dades està molt desbalancejat, en quant a volum de píxels per categoria.
 • Ha implementat una 1a versió d'arquitectura de classificació automàtica, mitjançant U-Net (treballa finestra a finestra, actualment de 224x224 píxels), a partir d'imatges Sentinel 2 amb correcció atmosfèrica i Canopy Height Model. Ha considerat 4 grans categories: agricultura, forestal, urbà i aigua.
  • S'està entrenant i contrastant la generació de l'MCSC a partir de Sentinel 2018 amb l'MCSC del 2009. Algunes de les diferències detectades son degudes a canvis en el territori.
  • S'ha detectat que els elements més petits passen a categories més grans.
  • Amb els resultats obtinguts, s'anirà depurant el mecanisme afegint-hi altres capes (de diferents dates, de més resolució, radar, etc.) i/o emprant processos alternatius en casos específics.
 • Ha implementat una altra aproximació per facilitar la detecció de grans canvis en edificacions, vials i vegetació. Es preveu integrar aquest procés amb l'anterior i/o aplicant quelcom híbrid.

4. Actualització de les especificacions de la BCSC

L'ICGC informa de l'actualització de les especificacions de la BCSC feta a partir dels comentaris de la reunió anterior:

 • Les diferències estan marcades en vermell.
 • L'ICGC mostra el nou espai de col·laboració on hi ha el document i on es poden fer comentaris directament.

5. BCSC grans canvis:

 • L'ICGC explica els treballs fets per a la resolució dels problemes topològics trobats: s'han detectat i analitzat els motius d'error i s'han corregit, la majoria d'ells automàticament.
 • L'ICGC comenta l'estat actual de la detecció de grans canvis per a la BCSC, tenint en compte que s'ha entrenat un equip nou de fotointerpretació a aquest efecte i que s'han trobat dificultats per diversos motius que han fet endarrerir la previsió. Es recorda que l'àrea mínima de gran canvi que es considera son 2 ha.
 • L'ICGC preveu acabar la detecció de grans canvis a mitjans del 2020, però es podria avançar aquest termini mitjançant certes simplificacions. El GT acorda mantenir la previsió actual, tenint en compte que l'altra opció podria generar incoherències, i informar de l'estat dels treballs a finals de febrer.
  • Si algun membre està interessat en la priorització d'alguna zona, pot notificar-ho. És el cas dels parcs naturals.
 • S'acorda generar el Geopackage del producte disponible fins la data actual, per a qui pugui aprofitar/necessitar una zona feta.

6. Aproximació al control de qualitat BCSC grans canvis

L'ICGC proposa criteris i metodologia per validar el MCSC, destacant la comparació amb la BD LUCAS de l'Eurostat. El DARP també proposa utilitzar les dades de control de què disposa de parcel·les agrícoles.

Caldrà decidir qui fa el CQ, considerant adient que sigui algú independent als treballs de classificació.

7. Torn obert de paraules

Es proposa revisar i acordar les especificacions abans de la propera reunió de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), prevista per al juliol, per poder aprovar-les.