Sessió 2 del GT MCSC (16.09.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

    1.    S'ha valorat per part de l’ICGC, a través del CSPCOT, l’esforç que representaria assolir diferents escenaris del mapa en 3 nivells de dificultat segons la categoria a determinar:

  • Nivell 1: fotointerpretació;
  • Nivell 2: fotointerpretació + altres fonts cartogràfiques;
  • Nivell 3: La informació obtinguda pels dos nivells anteriors és insuficient i, per tant, cal informació addicional actualitzada no fotointerpretable;

    2.   Els resultats obtinguts en aquest estudi són els següents: El cost de generar el nou MCSC (45 categories) seria de 71 unitats. Complir els requeriments del CLC (+ 6 categories simples) tindria un cost de 88 unitats (Δ = 18%) i, per últim, assolir l’ampliació a tots els casos d’ús tindria un cost de 183 unitats (Δ = 158%).

    3.    L’increment d’unitats no és proporcional en temps i cost per a totes les categories, ja que depèn del mètode usat per a classificar cada categoria. Cal considerar que  l’increment d’unitats implica sempre un increment d’esforç/cost, encara que no necessàriament de forma lineal ja que, en valors alts, petites millores poden suposar un esforç excessiu d’assolir.