Sessió 3 del GT MCSC (20.11.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

  1. S’acorda un cronograma de treball per fases per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), que culmina amb l’aprovació de la C4 en la sessió de juliol de 2016.
  2. S’acorda el següent repartiment de tasques entre els diferents actors:
    • Definició del model de dades aprofitant el d’INSPIRE: ICGC;
    • Elaboració del diccionari de dades: DARP + DGPA + DGOTU + CREAF + DIBA + ICGC;
    • Elaboració del model de representació: ICGC;
    • Establiment dels criteris de qualitat: a definir;