Sessió 8 del GT MCSC (19.12.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#7)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Eines de captura i criteris de definició de canvi: proves i resultats

Es presentan les proves realitzades amb les diferents eines de captura emprades i els resultats obtinguts, i es debat sobre els criteris de definició de canvi.

3. Estat de definició de la geodatabase

S'informa sobre l'estat de la definición de la geodatabase.

4. Resultats de l'aproximació Deep Networks

Es presenten els resultats de l'aproximació Deep Networks sobre una mostra de 30 fulls 1:5.000 (aprox. 24.000 ha).

5. Cap a la nova BCSC: propostes d'actualització

Es debaten diferents propostes d'actualització amb l'objectiu de transitar cap a la nova BCSC.