Sessió 4 del GT RCC (19.11.2009)

Resum dels principals acords:

  1. Els Ajuntaments elaboraran una relació dels procediments administratius que requereixin d’una base cartogràfica, a fi i efecte de tenir més coneixement de causa a l’hora d’abordar el problema de l’oficialització de la cartografia d’actualització contínua.