Sessió 7 del GT RCC (26.05.2010)

Resum dels principals acords:

  1. Els ajuntaments productors de cartografia i l’ICC consensuen la redacció d’una proposta de conveni de col·laboració per a la delegació en els primers, sota determinades condicions, de l’oficialització de l’actualització contínua de la informació geogràfica;
  2. Es comunica que s’ha fet una consulta a l’Assessoria Jurídica del DPTOP sol·licitant-li que es pronunciï sobre qui hauria de signar aquest conveni, si el DPTOP o l’ICC per delegació d’aquest.