Sessió 10 del GT Xarxa de Camins (12.05.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#9)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#9).

2. Proposta del model de la Xarxa de Camins: discussió

Es presenta la primera versió del model de dades de la Xarxa de Camins (XC), que pren com a referència el model de la darrera reunió del Sistema Viari Integrat (SVI), per a la seva discussió. A més de l’esquema UML es revisa com quedarien reflectits en el nou model els atributs del catàleg, bé com a atributs o com a propietats.

S’analitzen els problemes de consistència i eventuals conflictes entre el catàleg de la XC i els requisits del model de dades del SVI. Per exemple: l’SVI exigeix un codi d’identificació que no es pot demanar als camins, atès que la XC no té la homogeneïtat de la xarxa de carreteres. Es considera que no es pot anar per davant dels gestors i, per tant, no es codificaran; on no tinguem codi en prescindirem. Això no obstant, per als camins que tenen codi fora bo guardar aquesta informació, que es podria lligar a l’itinerari. Així s’acorda.

S’acorda que es redactarà un document que recollirà els problemes de consistència i els conflictes observats entre el catàleg de l’inventari de camins i els requisits del model de dades del SVI i farà, durant el mes de maig, un seguit de propostes de canvi i suggeriments al model del SVI que es sotmetrà a aquest Grup de Treball per a què el tingui en consideració.

Es modificarà la classificació funcional de la XC incorporant els aspectes que avui s’han debatut. A més, es discutiran via e-mail els aspectes relatius als noms dels objectes, rangs d’amplada i entitats, aspectes que haurien d’estar resolts durant el mes de juny.

Es treballarà per a disposar durant el mes de juliol d’un esborrany de les especificacions.

3. Planificació dels treballs del GT

Es presenta una planificació dels treballs per a enguany: es preveuen dues reunions per al 15 de setembre i el 27 d’octubre; en la primera es presentaria una proposta d’especificacions tècniques que s’haurien d’aprovar en la segona.