Sessió 13 del GT Xarxa de Camins (27.06.2017)

1. S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#12).

2. S’aclareixen alguns dubtes plantejats en relació a la correcta interpretació de diferents aspectes, tals com Pas Entubat, vlleugerPesant, sistema de referència lineal, accessos a camins, catalogació terminologia camins i itineraris, rangs d’amplada,...

3. S'informa que, per llei, els ajuntaments estan obligats a inventariar i registrar els camins públics, com a part de l’inventari de béns propis. Caldrà integrar tota aquesta informació al CIG de la xarxa de camins, en evitació d’incongruències.

4. S’acorda que l’ICGC farà la identificació dels itineraris a partir dels recollits en el mapa 1:25.000, que varen ser aportats pels espais protegits, els consells comarcals i alguns ajuntaments.

5. Es demanen observacions en relació a la compatibilitat amb l’SVI una vegada introduïts en les especificacions tècniques (model i catàleg) els acords adoptats en la sessió anterior (#12).

6. Respecte de les propietats es prenen els següents acords: a) introduir la data de la informació a l’Estat del ferm; b) afegir el valor no classificat a la Titularitat i la font; c) deixar com opcional l’Afectació; d) eliminar la propietat Reserva;

7. S’acorda proposar a la CT1:PCC-INSPIRE un CIG independent amb els camins ramaders, definit tenint en compte el que actualment distribueix el DARP.

8. Pel que fa a la prova pilot per a la creació d’un conjunt de dades s’assignen les següents tasques: a) Recollida de dades: Diputació de Lleida, concretament els camins dels municipis de Linyola i Penelles; b) Model de dades: ICGC; c) Recollida de dades i generació del conjunt de dades amb SITMUN: Ajuntament de Lleida i Xavier Campillo.

9. Es torna a abordar la classificació funcional dels camins, presentant en detall un seguit d’exemples per a totes les tipologies. És evident que, llevat del tipus Connexió, la resta presenten ambigüitats que cal resoldre. Es decideix enviar als membres del GT tots aquests exemples i es demanen idees, observacions, etc., ja sigui revisant les definicions o establint criteris de classificació que permetin tipificar sense ambigüitats. En aquest sentit, s'informa que, tal i com es fa en les carreteres, avui en dia es mesuren IMD’s (Intensitat Mitjana Diària) en camins, paràmetre essencial a l’hora d’establir la classificació funcional. Es demana als senyors Furriol i Torre que aportin les definicions i els criteris que les seves respectives organitzacions fan servir en la classificació (primari, secundari i terciari).

10. S’aborda el pla de treball i el seu calendari: per a finals d’enguany s’espera disposar de l’esborrany final de les especificacions tècniques, amb els capítols que integren la versió actual; la prova pilot per a la creació d’un conjunt de dades, les especificacions de format i el protocol per a la integració de dades de diferents proveïdors s’enllestiran l’any vinent.