Sessió 2 del GT Xarxa de Camins (04.12.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    S’acorda que el mètode de treball consistirà en:

a.    Revisar la definició que apareix en el PCC del CIG (ID-10705) i els solapaments amb altres CIGs (ID-10501, carrers; ID-10701, carreteres i ID-10706, sistema viari integrat, que els connecta a tots);
b.    Analitzar la documentació aportada per a detectar requisits i establir els casos d’ús als que el CIG 10705 ha de donar resposta;
c.    Definir el model de dades i redactar les especificacions;

2.    Caldrà concretar els trets de cada cas d’ús que permetran determinar el catàleg i model de dades: geometria (línia, punt,...), identificació (nom, codi, topònim,...), classificació (tipus de ferm, titularitat, afectacions,...), caracterització (drenatge, senyalitzacions, accessibilitat, estat, manteniment,...); caldrà també definir les metadades.

3.    Es presenten dos exemples d’esquemes de model de dades: el d’INSPIRE per a les xarxes de transport i el de l’Inventari de Camins del plec v1.0 de 2003;

4.    S’elaborarà un full Excel, que es trametrà a tots els membres, concretant les qüestions sobre les que cal obtenir informació: definició de camí, tipologia de camins i objectius d’ús d’aquesta base;

5.    Es presenta el següent calendari d’activitats:

a.    Gener: Acord sobre els casos d’ús, abast del CIG i definició de camí;
b.    Febrer: Inici de l’elaboració del catàleg: llistes d’objectes, característiques i valors possibles;
c.    Març: Cercar definicions per als termes inclosos en les llistes anteriors;
d.    Abril: Esborrany de catàleg;
e.    Juny: Disseny del model de dades;
f.    Juliol: Proposta de model i regles a complir;