Sessió 7 del GT Xarxa de Camins (10.03.2015)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

Pel que fa al Catàleg i, en concret, pel que respecta als atributs relatius a la classificació i caracterització, el GT acorda:

1.    Dins del camp “Afectació”, el “pas canadenc” passa a “Psingular “;

2.    Pel que fa al camp “Amplada” es considera imprescindible la mínima i es conserva la mitjana;

3.    Per al càlcul del màxim desnivell es recollirà la cota màxima i mínima a partir d’un DTM de precisió i resolució adequades;

4.    S’adopten els següents valors per al camp “Pendent”:

a.    Màxim < 12%;

b.    12% < màxim < 20%;

c.    20% < màxim < 30%;

d.    Màxim > 30%;

5.    Eliminar el camp “Irregularitats”;

6.    En el “TramCami” es fusionaran les classificacions  operativa i morfològica;

7.    S’elimina l’atribut “C_Funcional” del “Cami” i es substitueix el nom “TipusVia” per “C_Funcional”;

8.    En el nou camp “C_Funcional” s’inclouen els ciclables dins d’altres, on també s’encabeixen els camins només ramaders; els camins tradicionals i d’abast es definiran com a itineraris dins de l’SVI;

9.    En el camp “Afectació” del “Psingular “ s’elimina el trencaaigües i es distingeix el sobreample que permet creuar dos camions BRP del que permet creuar dos turismes;